Topic outline

 • General

  • 1. คำชี้แจง

   ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

   การอบรมในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ "สมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565” 

   ขอบข่าย/ ประเด็น กรอบสมรรถนะดิจิทัลนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. (2561)

   • 2. กำหนดการอบรม

    กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการสมรรถนะดิจิทัลแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
    วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
    ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning, Youtube และโปรแกรม Cisco WebEx
    เวลา
    กิจกรรม/หัวข้อการอบรม
    วิทยากร
    08.00 – 08.30 น.
    นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยระบบเช็คชื่อ (ช่วงเช้า)
    08.30 – 08.45 น.
    พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสมรรถนะดิจิทัลแบบออนไลน์
    08.45 – 10.45 น.
    การสืบค้นและการใช้งาน 
          - สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดผลลัพธ์ (เช่น การค้นหารูปภาพ วิดีโอ หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ)
          - รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
          - รู้วิธีการจัดระบบ และแบ่งปันทรัพยากร (เช่น เครื่องมือ bookmarking) และตระหนักถึงประเด็นต่าง ๆ เรื่องลิขสิทธิ์และประเด็นการคัดลอกผลงาน
    การสอนหรือการเรียนรู้
          - สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างสะดวกสบายในการเรียนรู้
          - สามารถติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัวทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต เพื่อช่วยในการรวบรวมและจัดระเบียบบันทึกข้อมูลในการใช้งานส่วนตน    
    อาจารย์ ดร. สมเกียรติ เพ็ชรมาก
     
    10.45 – 11.00 น.
    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ภาคเช้า)
     
    11.00 – 12.00 น.
    การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
          - สามารถผลิต (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เช่น กราฟิก คลิปวีดีโอหรือคลิปเสียง และการบันทึกภาพหน้าจอ เป็นต้น
          - สามารถเรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามคำแนะนำและสามารถทดลองทำได้
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย  เจือจันทร์
     
    12.00 – 12.30 น.
    พักรับประทานอาหารกลางวัน
    12.30 – 13.00 น.
    นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยระบบเช็คชื่อ (ช่วงบ่าย)
     
    13.00 – 14.00 น.
    การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
          - สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างสะดวกสบายเพื่อการสนทนาและทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ รวมถึงการแบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็น การประชุมทางไกล (video-conferencing) และการเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซต์ การสัมมนาผ่านเครื่องมือและช่องทางที่หลากหลาย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย  เจือจันทร์
     
    14.00 – 14.15 น.
    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ภาคบ่าย)
     
    14.15 – 16.30 น.
    เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต
          - ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ รวมถึงการปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน
          - ใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัย เช่น ซอฟต์แวร์ต้านไวรัส และการตั้งค่าความมั่นคงปลอดภัยบนอุปกรณ์ รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์
          - รู้จักสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการป้องกันข้อมูล
          - ระมัดระวังและไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น และในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ทางออนไลน์
    เครื่องมือและเทคโนโลยี 
          - สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายได้อย่างคุ้นเคย และใช้คำศัพท์เฉพาะได้พอสมควร
    อาจารย์สุวัฒน์  กล้วยทอง
    • 3. เช็คชื่อเข้าอบรม

     หมายเหตุ: นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเช็คชื่อได้
     เข้าสู่ระบบโดยระบุ Username : รหัสนักศึกษา 11 หลัก  Password : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
     • 4. แบบทดสอบก่อนอบรม (Pre Test)

      เริ่มทำแบบทดสอบ ก่อนอบรม (Pre-Test) ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

      • 5. ลิงก์เข้าร่วมอบรม

       • 6. แบบทดสอบหลังอบรม (Post Test)

        เริ่มทำแบบทดสอบ หลังอบรม (Post-Test) วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 เป็นต้นไป

        • 7. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการอบรม

         เงื่อนไข
         1. ผ่านการเช็คชื่อร่วมกิจกรรมทั้ง เช้า-บ่าย
         2. ผ่านการทำแบบทดสอบ ก่อน-หลัง (Pre-Post test)

         • 8. คลิกดาวน์โหลดเกียรติบัตร

          เงื่อนไข
          ผ่านการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการอบรม
          • 9. เอกสารประกอบการบรรยาย