โครงสร้างหัวข้อ

 • General

  • 1. คำชี้แจง

   ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

   "สมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565” 

   ขอบข่าย/ ประเด็น กรอบสมรรถนะดิจิทัลนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. (2561)

   • 2. กำหนดการอบรม

    • 3. เช็คชื่อเข้าอบรม

     หมายเหตุ: นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเช็คชื่อได้
     เข้าสู่ระบบโดยระบุ Username : รหัสนักศึกษา 11 หลัก  Password : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
     • 4. แบบทดสอบก่อนอบรม (Pre Test)

      เริ่มทำแบบทดสอบ ก่อนอบรม (Pre-Test) ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

      • Opened: อังคาร, 25 กรกฎาคม 2023, 12:00AM
     • 5. ลิงก์เข้าร่วมอบรม

      • 6. แบบทดสอบหลังอบรม (Post Test)

       เริ่มทำแบบทดสอบ หลังอบรม (Post-Test) วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 เป็นต้นไป

       • Opened: เสาร์, 19 สิงหาคม 2023, 3:00PM
      • 7. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการอบรม

       เงื่อนไข
       1. ผ่านการเช็คชื่อร่วมกิจกรรมทั้ง เช้า-บ่าย
       2. ผ่านการทำแบบทดสอบ ก่อน-หลัง (Pre-Post test)

       • 8. คลิกดาวน์โหลดเกียรติบัตร

        เงื่อนไข
        ผ่านการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการอบรม
        • 9. เอกสารประกอบการบรรยาย