รายวิชาสถาปัตยกรรมและการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา(ปกติ ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
เรียนรวมกันในออนไลน์
-Section01 คอม41-2 จ(11.20 - 15.30)
-Section02 คอม41-2 จ(15.30 - 18.50)
https://www.facebook.com/groups/160db59ict/
#ผู้สอนอาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก (081-879-4742) เพื่อสำหรับติดต่อผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชานี้ครับ หรือทางเว็บบล็อก http://somkietpet.blogspot.com/2013_02_01_archive.html

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(ปกติ ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
เรียนรวมกันในออนไลน์ 

-Section01 คอม สนย อ(8.00 - 11.20)
-Section02 คอม สนย อ(11.20 - 15.30) 

https://www.facebook.com/groups/160inno0102/

#ผู้สอนอาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก (081-879-4742) เพื่อสำหรับติดต่อผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชานี้ครับ หรือทางเว็บบล็อก http://somkietpet.blogspot.com/2013_02_01_archive.html