รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
-Section02 ห้องเรียน 28305  ศ(11.20 - 15.30) 
https://www.facebook.com/groups/network260sect02/

#ผู้สอนอาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก (081-879-4742)
เพื่อสำหรับติดต่อผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชานี้ครับ หรือทางเว็บบล็อก