รายวิชาการออกแบบระบบการเรียนการสอนและการสอนออนไลน์
ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 
เรียนรวมกันในระบบออนไลน์ 

-Section01 คอม 28305 ศ.(11.20 - 15.30)
-Section02 คอม 28305 ศ.(15.30 - 18.50)

ผู้สอน
1.อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
2.อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต


เฟสกลุ่มรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(ปกติ ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ทั้งสอง Section เรียนรวมกันในระบบออนไลน์

-Section17 ห้องเรียน 28305 เวลา อ(15.30 - 18.50)
-Section18 ห้องเรียน 28305 เวลา อ(11.20 - 15.30) 

เฟสกลุ่มรายวิชา :  https://www.facebook.com/groups/261inno1718/

#ผู้สอนอาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก (081-879-4742) อีเมล์ : somkiet@srru.ac.th

เพื่อสำหรับติดต่อผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชานี้ครับ
หรือทางเว็บบล็อก http://somkietpet.blogspot.com/2013_02_01_archive.html


เฟสกลุ่มรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(ปกติ ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

-Section19 ห้องเรียน คอมฯ 28305 เวลา จ(8.00 - 11.20) 

เฟสกลุ่มรายวิชา :  https://www.facebook.com/groups/261inno19/

#ผู้สอนอาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก (081-879-4742) อีเมล์ : somkiet@srru.ac.th

เพื่อสำหรับติดต่อผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชานี้ครับ
หรือทางเว็บบล็อก http://somkietpet.blogspot.com/2013_02_01_archive.html

รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
เรียนรวมกันในระบบออนไลน์ 

-Section01 คอม 28305 จ.(11.20 - 15.30)
-Section02 คอม 28305 จ.(15.30 - 18.50)

#ผู้สอนอาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก (081-879-4742) เพื่อสำหรับติดต่อผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชานี้ครับ หรือทางเว็บบล็อก http://somkietpet.blogspot.com/2013_02_01_archive.html